כתובה מסורתית - מתורגמת לעברית

בסימן טוב ובמזל טוב ב___________ בשבת ___________ ימים לחודש ___________ שנת  חמשת אלפים שבע מאות שישים ___________ לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן  ___________  במדינת ישראל. אנו העדים החתומים מטה מעידים איך שהחתן הנכבד ___________ בן ___________ למשפחת ___________ אמר לכלה הנאה ויעלת החן ___________ בת ___________ לבית ___________ היי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני במאמר ובעזרת השם אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס ואכלכל ואלביש אותך כמשפט בני ישראל העובדים ומכבדים וזנים ומפרנסים ומכלכלים ומלבישים ומקשטים את נשותיהם באמת ובאמונה. ומתחייב אני לתת לך בכתובתך, מוהר בתולייך ערך מאתיים זוזים כסף הראויים לך מדין תורה. ומזונותייך וכסותיך וכל צרכיך, ולחיות חיי משפחה באהבה וחיבה ורעות כדרך כל הארץ. והסכימה ונתרצתה מרת ___________ בת ___________ הכלה הנזכרת, ותהי לו לאישה. [וזאת הנדוניה שהכניסה לו בין בכסף בין בזהב בין בבגדים ובין בכל צרכי הבית. הכל קיבל עליו החתן הנזכר בסך כסף השווה למאה זקוקים כסף צרוף, והוסיף לה החתן עוד סך השווה למאה זקוקים כסף צרוף, סך כל ההתחייבות השווה למאתיים זקוקים כסף צרוף]. ונתרצה החתן הנזכר והוסיף והתחייב לה בתשואות חן בתור תוספת כתובה להשלים לחייבים המוזכרים למעלה לסכום כולל העולה לסך מאתיים זוז ועוד מאתיים זקוקים כסף צרוף ועוד ____________________________ מלבד ערך כל בגדיה וחפציה השייכים לגופה. [וכך אמר החתן איתמר בן אשר ורבקה אחריות שטר כתובה זה נדוניה זו תוספת כתובה זאת קיבלתי עלי ועל יורשי אחרי, שיועמדו לפירעון מכל המשובח והמעולה שבנכסי וקנייני שיש לי תחת כל השמים הן אלה שכבר זכיתי בקניינם והן אלה שאני עתיד לזכות בקניינם, נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות כולם יהיו אחראים וערכים לפירעון שטר כתובה זה נדוניה זו ותוספת זאת, ואפילו מהבגדים שעלי, בחיי ואחרי אריכות ימי, מעתה ועד עולם. ואחריות וחומר שטר כתובה זה נדוניה זו ותוספת זאת קבל עליו החתן כחומר כל שטרי כתובות  תוספות כפי הנהוג בבנות ישראל כתקנת חכמינו ז"ל שלא כאסמכתא ושלא כטופסי שטרות, בביטול כל מודעות ובפסול עדיהן] וקבלנו קניין מאת ___________ בן ___________ למרת  __________  בת ___________ הכלה הבתולה הנזכרת בכלי שכשר לעשות בו קניין. והכל שריר בריר וקיים.

נאום _____________ עד

נאום  _____________ עד

גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובאעה"ח הנ"ל _____________